برگزاری کلاس‌ها بصورت ویدیو کنفرانس بوده و یادگیری مهارت ها از طریق چالش و مشارکت ویموندی ها در کلاس است تا مطالب بصورت کاربردی و قابل اجرا فراگرفته شود.