یکی از نقاط عطف آموزش‌های دوره کوچینگ برنامه‌ریزی و آموزش برنامه‌ریزی به ویموندی‌ها است که توسط ویموندیارن(پشتیبانان آموزشی) این موضوع مهم پیگیری و کوچ می‌شود. در دوره‌های کوچینگ ویموندی‌ها با اهمیت هدف گزاری و نحوه برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف با توجه به اولویت‌های آنها آشنا می‌شوند.