دپارتمان روانشناسی ویموند یکی از مهمترین وظایفش طی دوره کوچینگ ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های ویموندی هم بصورت گروهی هم بصورت فردی است. والدین ویموندی می‌توانند تمام دغدغه های اخلاق و روانشناختی مربوط به فرزندان خود را در این جلسات مطرح و راهکارهای موردنظر را دریافت کنند.