در کنار کلاس‌های آنلاین ویموند با طراحی کارگاه‌های آموزشی حضوری و بازی محور به تقویت آموزش‌های یادگیری آنلاین می‌پردازد. در این کارگاه‌ها ویموندی‌ها با مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی بیشتر آشنا می‌شوند و بصورت عملی به یادگیری این مهارت‌ها می‌پردازند.