یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی دوره های کوچینگ شناسایی استعداد و استعداد پروری است که در ابتدای هر سطح آموزشی توسط دپارتمان روانشناسی صورت می‌گیرد و در پایان هر سطح به ارزیابی پیشرفت می‌پردازد. ویموندیاران وظیفه پرورش استعداد و مهارت را در طی دوره به عهده دارند.