حضور یک بیزنس کوچ اختصاصی با بالاترین مدارج علمی در کنار ویموندی ها تا مهارت های کسب و کار فراگرفته شده، قابل اجرا بوده و در نهایت دستاوردی تحت عنوان بیزنس پلن تدوین شود.