هدف از برگزاری این مصاحبه بررسی سطح علمی جوانان نیست. مصاحبه دوره‌های کوچینگ جهت بررسی میزان آمادگی فرزندان شما برای ورود به دنیای ویموند و اطمینان از حداکثر بهره‌وری از مباحث آموزشی دوره می‌باشد.