مهترین مزیت دوره‌ کوچینگ کودکان ویموند،‌ حضور کوچ‌های متخصص با بالاترین مدارج علمی در کنار فرزندان شماست. ویموندیاران (کوچ‌های ویموند) با هدف تبدیل مفاهیم و دانش به مهارت و رفتار در کودکان،‌ در طول ۹ ماه در کنار فرزند شما هستند.