کودک شاد و هدفمند، حاصل امنیت و شادی خانواده است. ویموند ۸ ساعت آموزش تخصصی فرزندپروری برای والدین محترمی که فرزندشان در دوره کوچینگ کودکان ویموند حضور دارد را در نظر گرفته است.