ویموند معتقد است برای داشتن فرزندی شاد و هدفمند در وهله اول باید خانواده‌ای شاد و هدفمند شکل بگیرد در همین راستا با برگزاری جلسات فرزند پروری برای والدین به آماده سازی والدین جهت همراهی فرزندان خود در دوره‌های کوچینگ کمک می‌کند.