همکاری با آکادمی ویموند

در ویموند به هر آنچه از یک شغل انتظار دارید برسید
ما در ویموند یک خانواده کوچک و چابک هستیم. خانواده ای که در آن میتوانیم با همدیگر داستان موفقیت‌های خودمون و رویاهای ویموندی رو بنویسیم.
دوست دارید در کدوم قسمت ویموند اثرگذار باشید؟
اینجا ما این فرصت رو داریم که در هر تخصصی هستیم بهترین خودمون باشیم.